.

RPO

De RPO is op basis van artikel 2.60a lid 13 van de Mediawet het samenwerkings- en coördinatie- orgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau.

De RPO coördineert de beleids- en verantwoordingscyclus voor de regionale publieke omroep en bevordert samenwerking tussen regionale omroepen.

De uitvoering van het concessiebeleidsplan Liefde voor de regio, de (nog af te sluiten) prestatie- overeenkomst en de gezamenlijke begroting zijn daarbij leidend.

De RPO voert zijn taken uit in nauw overleg met de regionale omroepen. Het RPO activiteitenplan 2020 is daarbij richtinggevend. Dit plan is op verzoek van het ministerie als bijlage opgenomen.

REGIONAAL NIEUWS

Niet alleen voor het regionale nieuws, maar ook voor de Ridders van Gelre, de natuur van Eddy Zoëy, de fanfare in Limburg en het zomercarnaval in Rotterdam moet je bij de regionale omroep zijn.

Het is een greep uit het brede, informatieve, culturele en educatieve aanbod van de regionale omroepen, dat aansluit bij de directe belevingswereld en leefomgeving in de regio.

Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat een goede nieuws- en informatievoorziening dicht bij het publiek hoort te staan en dat deze bijdraagt aan de leefbaarheid, de democratie en verbondenheid in de prachtige regio’s die ons land rijk is.

De regionale omroep onderscheidt zich daarbij duidelijk van de landelijke en internationale media; geen ander medium staat met beeld, geluid en woord zo dicht bij de burger als de regionale omroep doet.

De regionale omroep in Nederland ziet het als zijn hoofdtaak zich sterk te maken voor een goede, pluriforme, nieuws- en informatievoorziening in de regio.

Het is van essentieel belang voor het goed functioneren van onze regionale en lokale samenleving; voor de controle op het reilen en zeilen van overheid en bedrijfsleven en het draagt eraan bij dat Nederlanders geïnformeerd zijn en meningen kunnen vormen.

De regionale omroep maakt en verspreidt content die uniek, aansprekend en/of urgent is en die een grote diversiteit aan onderwerpen, mensen en geografische spreiding kent.

.

.

Naast nieuws en informatie zijn ook de identiteit en cultuur van Nederland belangrijk.

De regionale omroep is sterk geworteld in de regionale samenleving en versterkt de regionale identiteit. Belangrijke evenementen zijn te zien en te volgen op de regionale kanalen.

Jong en oud kunnen zo hun evenementen live meebeleven of later terugzien bij de regionale omroepen. Verhalen uit en over de regio, geschiedenis, natuur en mensen komen allemaal aan bod in een breed scala programmaseries en documentaires.

Het kabinet onderstreept in zijn visiebrief de noodzaak van onafhankelijke journalistiek en kwalitatief goed media-aanbod op regionaal niveau. Het kabinet wil dit daarom versterken door het derde net om te vormen tot NPO Regio en stelt daarvoor, en ook voor versterking van de regionale en lokale journalistiek, extra middelen beschikbaar.

Ondanks dat er nog veel uitwerking moet plaatsvinden zijn wij over de plannen van het kabinet voor de regionale omroep positief gestemd. De regionale omroep wil graag snel een begin maken met de uitwerking van dit deel uit de visiebrief van het kabinet.

.

.

Dit kan door allereerst een regionaal uitgesplitst nieuwsvenster rond een NOS-journaal aan te bieden, zoals in het regeerakkoord is opgenomen. Wat de regionale omroep betreft wordt hier vroeg in 2020 mee gestart waarna het aantal pakketaanbieders en omroepen die deelnemen snel wordt uitgebreid.

Regionale en lokale journalistiek staan mede door de visiebrief van het kabinet op de agenda in Nederland. Het belang wordt breed onderkend, maar er is ook zorg over de kwetsbaarheid.

De RPO wil samen met andere partijen werken aan een gezonde journalistieke infrastructuur in Nederland en daarin het voortouw nemen.

Relevant bereik is essentieel voor het waarmaken van de publieke taak. Voor het vergroten van het bereik zetten de omroepen vooral in op online en mobiele kanalen.

Uit onderzoek blijkt dat het publiek deze kanalen steeds meer gebruikt.

Daarom is er een distributiestrategie ontwikkeld waarin beschreven is op welke manier de regionale omroepen hun tv, radio, online en sociale mediakanalen zullen inzetten om het publiek zo goed mogelijk te bedienen.

.

.

Ook de realisatie van regionale vensters op een landelijke kanaal en de aangekondigde intensivering van de samenwerking met de NOS passen in deze distributiestrategie om het bereik en de impact van regionaal nieuws te vergroten.

De concessieperiode is in 2019 ingegaan. Per 2020 gaat de prestatie- overeenkomst met de minister van OCW in.

De belangrijkste thema’s ervan hebben al een plek gekregen in deze RPO-begroting en zijn:

• Toename totaalbereik van de regionale omroep via eigen kanalen (online, televisie en radio), (sociale) media en aanbodkanalen van andere (media)partijen;

• Nieuw referentiejaar van de meetwijze om het totaalbereik adequaat vast te stellen;

• Doorontwikkeling van web en mobiele platforms en vergroten interactie met het publiek;

• Coördinatie realisatie regionale nieuwsvensters rond NOS Journaal op een landelijke televisiezender in samenwerking met de NPO;

• Uitdragen regionale identiteit, aandacht voor evenementen en het vertellen van verhalen uit de regio via verslaggeving van tenminste 200 evenementen en 70 regionale documentaires;

• Innovatie en samenwerking versterken door gebruik te maken van de Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen;

• Samenwerking met lokale publieke omroepen intensiveren;

• Onderzoeksjournalistiek naar een hoger plan tillen;

• Versterken verantwoording van het media-aanbodbeleid door de regionale mediaraden;

• Ontwikkelen jong talent door het aanbieden van tenminste 100 stage-/ werkervaringsplaatsen.

.

.

Op basis van de RPO-begroting stelt de minister het totaalbudget voor de bekostiging van de regionale publieke mediasector vast.

Op advies van het Commissariaat voor de Media zijn de activiteiten van de RPO in een overzicht als bijlage opgenomen. Het overzicht maakt duidelijk hoe de RPO invulling geeft aan zijn wettelijke taak.

De bekostigingsaanvragen van de regionale omroepen, waarin door de omroepen zelf in detail wordt beschreven hoe de regionale media-opdracht in de dertien verschillende regio’s wordt uitgevoerd, zijn financieel en inhoudelijk op de begroting van de RPO afgestemd en worden door
de regionale omroep zelf aan het Commissariaat ter beoordeling
aangeboden.

KLIK HIER VOOR HET RPO OMROEPBEGROTING 2020